Skip to main content
  • EURO-FATCA

EURO-FATCA

EURO - FATCA

INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymienienia z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje  finansowe.

Celem realizacji powyższych zobowiązań Polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017r.  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji

w dziedzinie opodatkowania.

Działając w świetle ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Strzyżowie zobowiązany jest określić rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy

w Strzyżowie będzie korzystał z danych które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju Bank Spółdzielczy w Strzyżowie zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

WAŻNE INFORMACJE:

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie począwszy od dnia 01.05.2017 r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient Indywidualny:

Oświadczenie_CRS_Klienta_Indywidualnego.pdf

Klient Instytucjonalny:

Oświadczenie_CRS_Klienta_Instytucjonalnego.pdf

Oświadczenie_CRS_Beneficjenta_Rzeczywistego - dokument wypełniany przez osoby kontrolujące Klientów Instytucjonalnych.pdf

W przypadku pytań dotyczących EURO-FATCA i Państwa sytuacji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Strzyżowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR