Skip to main content
 • RODO

RODO

W Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W związku z tym Bank przedstawia Państwu informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Strzyżowie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Bank ma siedzibę w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, strona www.bsstrzyzow.pl W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z pracownikiem Banku w placówkach sprzedażowych, lub z Inspektorem ochrony danych.

 1. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:

iod email

pod numerem telefonu (17) 2761010 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1) powyżej. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie Pani Teresa Pas.

 1. W jakim celu Bank przetwarza Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w następujących celach:

 1. marketing bezpośredni Banku oraz podmiotów z Grupy BPS (art. 6 ust. 1 lit. a) albo art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 2. badanie zdolności kredytowej  i analizy ryzyka kredytowego (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia w przypadku przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania),
 3. zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 4. statystyka/raportowanie wewnętrzne Banku (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 5. rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 6. wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Prawa bankowego (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
 7. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 8. archiwizacja (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).
 1. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, pesel),
 2. teleadresowe (adres),
 3. kontaktowe,
 4. finansowe,
 5. dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 1. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
 3. Związek Banków Polskich,
 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
 5. Komisja Nadzoru Finansowego,
 6. biura informacji gospodarczej,
 7. spółki Grupy BPS,
 8. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 9. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Pani/Pana dane mogą być przekazane w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczy.

 1. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

 1. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO),
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 8. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7, ust. 3 RODO).
 1. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do tego organu.

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Bank zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Bank nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 1. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

Dane osobowe mogą pochodzić również ze źródeł publicznie dostępnych, np.:

 1. Biuro Informacji Kredytowej,
 2. biura informacji gospodarczej,
 3. Minister Cyfryzacji (rejestr PESEL),
 4. Krajowy Rejestr Sądowy,
 5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 6. Monitor Sądowy i Gospodarczy.

DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna Klienta Banku

Klauzula informacyjna Członka Banku

Klauzula informacyjna Spadkobiercy

Klauzula informacyjna Wystawcy zabezpieczenia

Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna Pełnomocnika

Klauzula informacyjna Wspołmałżonka

Klauzula informacyjna Użytkownika karty

Klauzula informacyjna Banku dla klienta dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna Banku dotycząca monitorowania obiektów

Klauzula informacyjna Banku dla osoby prowadzącej korespondencję z Bankiem

Wniosek realizacja praw Klienta

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Klauzula informacyjna dla reprezentantów i pracowników kontrahenta Banku

 

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR