Skip to main content
 • Rolnicy
 • Kredyty
 • KREDYT INWESTYCYJNE, OBROTOWE, W RACHUNKU BIEŻĄCYM
 • KREDYT INWESTYCYJNE, OBROTOWE, W RACHUNKU BIEŻĄCYM

  KREDYT INWESTYCYJNE, OBROTOWE, W RACHUNKU BIEŻĄCYM

  KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

  Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

  Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek/i pomocnicze, w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.

  Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

  Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.

  Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach kredytów, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.

  Przykład reprezentatywny
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,62%. Całkowita kwota kredytu 50.000,00zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 4 062,01 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 0,99% tj. 495,00zł, odsetki 3550,01 zł, BIK 7 zł, KRD 10zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 54 062,01zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniach: umowa kredytu zawarta w dniu 01.01.2024 na okres 12 miesięcy, kredyt w całości wypłacony w dniu zawarcia umowy, jednorazowa spłata całości kapitału na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania.

   

   KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

  Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym - każde uruchomienie transzy, dokonane w ciężar rachunku kredytowego powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

  Kredyt ewidencjonowany jest w rachunku kredytowym.

  Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
  • zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy;
  • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;
  • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.

  Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

  Przykład reprezentatywny
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,85%. Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 421,50 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 0,99% tj. 49,50 zł, odsetki 355,00 zł, BIK 7 zł, KRD 10 zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.411,50 zł. Spłata jednorazowo, na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne kwartalnie. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 26.02.2024.

   

  KREDYT INWESTYCYJNY

  1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

  a) przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

  • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  • zakupu ziemi,
  • zakupu lub budowy nieruchomości,
  • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  • przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

  b) modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

  c) zakupu udziałów lub akcji;

  d) innych nakładów m.in.:

  • poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  • ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
  • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

   2. Spłata kredytu/wykupu środków trwałych z leasingu nie może dotyczyć kredytów/kontraktów leasingowych obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku/firmy leasingowej, w którym posiada kredyt/leasing o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku/firmy leasingowej potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu/leasingu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia.

  3. Kredyt inwestycyjny udzielany może być na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne opisane w ust. 1, w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/leasingu.

  4. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu obrotowego.

  5. Bank może udzielić kredytu na finansowanie inwestycji o charakterze niedochodowym (obiekty o charakterze socjalnym, kulturalnym, charytatywne) pod warunkiem, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, skutkującej  przekwalifikowaniem do grupy wyższego ryzyka oraz zabezpieczenia spłaty kredytu z innych źródeł niż finansowane przedsięwzięcie.

  Przykład reprezentatywny
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,72 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy; oprocentowanie kredytu 8,86% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5.86 %) i stałej marży Banku w wysokości 3%. Raty kapitałowe płatne kwartalnie: 20 rat po 5 0000,00 PLN, łączna liczba rat kapitałowych: 20. Odsetki płatne kwartalnie. Całkowity koszt kredytu 24 246,89 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 23 239,89 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,99 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 990,00 PLN. Opłata za sprawdzenie w BIK i KRD: 17,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 124 246,89 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu na 1 stycznia 2024 r.

   

  KREDYT REWOLWINGOWY

  Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym – odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym.

  Kredyt rewolwingowy jest formą finansowania, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta.

  Kredyt ten może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny.

  Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;
  • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
  • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

   

  Przykład reprezentatywny
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,85%. Całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe
  w wysokości 7,1% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 421,50 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 0,99% tj. 49,50 zł, odsetki 355,00 zł, BIK 7 zł, KRD 10 zł (od jednej osoby)). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 5.411,50 zł. Spłata jednorazowo, na koniec okresu kredytowania, odsetki płatne kwartalnie. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 26.02.2024.

   

   KREDYT INWESTYCYJNY UNIA BIZNES

  Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

  1. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

  2. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

  a) przedsięwzięć nowych i rozwojowych:

  • zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
  • zakupu ziemi,
  • zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
  • zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  • przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,

  c) modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
  d) zakupu udziałów lub akcji;
  e) innych nakładów m.in.:

  • poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  • ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,

  3. Kredyt inwestycyjny udzielany może być na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne opisane w ust. 2, w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

  4. Bank może udzielić kredytu na sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, stanowiących element składowy inwestycji, pod warunkiem, że istnieje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu również z innych źródeł niż finansowane wartości niematerialne i prawne.

  5. W przypadku, gdy Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT.

  6. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu obrotowego.

  Przykład reprezentatywny
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,72 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy; oprocentowanie kredytu 8,86% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5.86 %) i stałej marży Banku w wysokości 3%. Raty kapitałowe płatne kwartalnie: 20 rat po 5 0000,00 PLN, łączna liczba rat kapitałowych: 20. Odsetki płatne kwartalnie. Całkowity koszt kredytu 24 246,89 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 23 239,89 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,99 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 990,00 PLN. Opłata za sprawdzenie w BIK i KRD: 17,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 124 246,89 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu na 1 stycznia 2024 r.

   

  Centrala

  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
  tel./fax +48 17 276 00 60, +48 17 276 10 10

  kontakt info

  Oddział Czudec
  38-120 Czudec,
  ul. Jasielska 9
  tel./fax +48 17 2771 017  
  +48 17 2772 298

  Oddział Frysztak
  38-130 Frysztak,
  Pl. Św. Floriana 9
  tel./fax +48 17 2777 904,
  +48 17 2777 049

  Oddział Niebylec
  38-114 Niebylec,
  Niebylec 170
  tel./fax +48 17 2773 079,
  +48 17 2773 455

  Oddział Wiśniowa
  38-124 Wiśniowa,
  Wiśniowa 150
  tel./fax +48 17 2775 984,
  +48 17 2775 981

  Filia Strzyżów
  38-100 Strzyżów, ul. Rynek 4, tel. +48 17 222 75 51

  Zapraszamy do wszystkich Placówek Banku Spółdzielczego w Strzyżowie w godzinach:
  pon. - pt.:     8:00 - 15:45 
  sobota: nieczynne

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Bank Spółdzielczy w Strzyżowie informuje, że:
   
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z siedzibą: ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów.
  2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Banku Spółdzielczym mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz tel. 17 2761010.
  3. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały na stronie internetowej Banku Spółdzielczego www.bsstrzyzow.pl oraz w placówkach Banku.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR